اطلاعیه ‌ها و اخبار سایت

تکالیف کلاس خانم مختاری ،خانم راستی دوست و خانم آقاجانی و خانم شکوری و خانم پوریوسفی

کلاس خانم مختاری :

  1. هدیه درس ۸ پرسیده می شود.
  2. پرسش فارسی لغت های درس ۴و۵و۶
  3. سوالات ریاضی داده شد ه حل شود.
  4. املا از صفحه ۳۳و۳۴

کلاس خانم راستی دوست:

۱- برگه داده شده مطالعات و تفکر کامل شود.

۲- املا از درس رنج هایی که ک شیده ام که مپرس به صورت درختی جای واژه و معنی واژه خالی گذاشته شود.۲۰ برگ و هربرگ جای واژه و معنی واژه باشد.

۳-درس دهم آداب زندگی برای کنفرانس مطالعه شود 

۴-برگه ی علوم امضا شود.

کلاس خانم آقاجانی :

۱- برگه ی ضرب حل شود

۲- جدول ضرب به ۲ صورت ستونی و جدولی نوشته شود.

۳-سوالات دفتر ریاضی حل شود.

۴- سوالات دفتر فوق فارسی حل شود.

۵-هدیه از درس ۷ تا پایان درس ۱۱ پرسش می شود.

کلاس خانم شکوری:

۱- سوالات دفتر ریاضی حل شود.

۲- از ۶۰۰ تا ۶۵۰ حروفی و عددی نوشته شود.

۳- از درس ۱تادرس ۵ فارسی ۱۰ کلمه مهم انتخاب و جمله سازی شود.

۴- علوم از فصل ۱تا۴ دوره شود.

کلاس خانم پوریوسفی :

۱- از عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ عددی و حروفی بنویسید.(۵ تا ۵تا)

۲- ریاضی فصل ۳و۴ کار شود.

۳-ده جمله پرسشی از درس های فارسی پیدا کنیدو  در دفتر مشق بنویسید.

تکلیف ۱۲/۱۰/۹۶ کلاس خانم رزاق پور ، خانم مختاری، خانم رزاق پور

کلاس خانم راستی دوست:

تکلیف ۹۶/۱۰/۱۲ : برگه تفکر و پژوهش کامل شود ۲- برگه علوم (فصل نیرو) کامل شود .

 

کلاس خانم مختاری :

آزمون ریاضی فصل ۱ دوره ریاضی 

روخوانی درس ۱ و ۲ و۳  دوره فارسی    

 

کلاس خانم رزاق پور : 

۱- ادامه درس فرمانده دلها مشق بنویسید .

۲- ۲۰ سوال ریاضی فصل ۳ نوشته  و حل شود .

۳- یادگیری دروس شنبه انجام شود 

۴- یادگیری دوره ای درس ۸ تا ۱۲ مطالعات اجتماعی انجام شود .

۵- کاربرگ هفتگی حل شود

 

تکلیف شب کلاس خانم شکوری و آقاجانی ۱۲/۱۰/۹۶

کلاس دوم خانم شکوری :

۱- دیکته از مجله رشد .

۲- از ۵۰۰ تا ۵۵۰ به حروف و عدد نوشته شود .

 

کلاس خانم آقاجانی :

۱- اجتماعی از درس ۷ تا پایان درس ۱۲ پرسیده میشود .

۲- علوم درس۷ پرسیده میشود .

۳- فارسی خوانداری از درس ۶ تا ۹ پرسیده میشود .

۴- جدول ضرب نوشته شود . (جدولی و ستونی )

تکالیف ۱۲/۱۰ /۹۶ کلاسهای اول و پنجم

با سلام خدمت اولیای محترم .تکالیف ۱۲/۱۰ /۹۶ :

 

کلاس اول (الف و ب):

تکلیف ۱۲/ ۱۰/ ۹۶ دفتر مشق خلاق صفحه ۷۸و متن روانخوانی (خ) تمرین شود .ریاضی صفحه ۱۰۲و۱۰۳ تمرین شود.
اولیای محترم لطفا روز یکشنبه ۱۷/۱۰/۹۶ دخترم یک لوله دستمال کاغذی و وسایل بازیافتی مانند کاموا و دکمه و خرده پارچه و… جهت انجام کاردستی علوم فصل ۸ ، به مدرسه بیاورید.

 

کلاس پنجم خانم جعفرپور:

تکالیف امروز : اجتماعی درس ۱تا۶ .ریاضی صفحه ۳۲ تا ۴۵  ۱۰ تا سوال نوشته و حل شود . جوابهای غلط امتحان نوشته شود

 

کلاس پنجم خانم یوسفی :

ریاضی صفحه ۶۴و ۶۵ در کتاب حل شود. صفحه ۴ درس نهم در دفتر مشق طبق برنامه مطالعه شود. فارسی واله صفحه ۶۳ تا صفحه ۶۴ مطالعه شود .